نمایشگاه ها و رویدادهای گذشته
  • نمایشگاه دام طیور تبریز سال 1393

  • نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران 1393

  • نمایشگاه توانمندیهای آبفا سالن حجاب 1393

  • نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران 1394

  • نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران 1394

  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1395

  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1396

  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1397

  • نمایشگاه WETEX DUBAI 1402-2023

  • نمایشگاه آب و فاضلاب تهران سال 1402