ضربه قوچ یا چکش آب چیست؟

📝 ⁣ضربه قوچ یا چکش آب چیست؟ ⁣👈 زمانی که آب در داخل لوله‌های آبرسانی در حال حرکت می باشد، ممکن است بر اثر عواملی همچون کم و زیاد شدن شدت جریان یا زمانی که شیر به طور ناگهانی باز یا بسته می شود، تغییر ناگهانی جریان و افت فشار به شکل یک